Project Funding Details


Title
Building in the Archipelago of Ovarian Cancer Research
Alt. Award Code
11774
Funding Organization
KWF Kankerbestrijding / Dutch Cancer Society
Budget Dates
2019-07-01 to 2023-07-01
Principal Investigator
van de Vijver, Marc
Institution
Academic Medical Center
Region
Europe & Central Asia
Location
Amsterdam, NL

Collaborators

View People Map
This project funding has either no collaborators or the information is not available.

Technical Abstract

 Aim To establish a Dutch nationwide multidisciplinary platform to centralize and expand (pre)clinical and translational research of ovarian cancer to improve diagnostics, treatment and outcome of patients: the Archipelago of Ovarian Cancer Research (AOCR).   Preliminary activities Over the last years, treatment of Dutch ovarian cancer patients has been centralized into 8 Centers for Gynaecologic Oncology (CGOs), and surgery is performed in 26 hospitals. We have set up a multidisciplinary network connecting clinicians and researchers and inventoried available ovarian cancer research lines, biomaterials, and genomic data. Moreover, the Netherlands Working Group Gynaecopathology (NWGP) was initiated, which will support our ovarian-specific pathologists’ panel that will digitally assess all new ovarian cancer cases. To Ensure the clinically most relevant research questions are addressed and proper translation of preclinical research into clinical trials, we collaborate with the patients’ foundation Olijf (www.olijf.nl) and with the Dutch Gynaecologic Oncology Group (DGOG; www.DGOG.nl). The NWGP will later this year open the Chamber Gynaecologic Pathology within the DGOG in which the AOCR will be involved. Data and biomaterial collection, storage, and sharing will be performed in close collaboration with Health-RI, the Dutch research infrastructure organization offering services for bundling and connecting various resources, including biobanks, IT-technologies, and data collections (www.health-ri.nl). To ensure compliance with legal and ethical aspects of biobanking, we have applied to be the Parel OVA (PSI; www.parelsnoer.org).   Need Ovarian cancer is diagnosed in approximately 1300 women annually in the Netherlands. The five-year survival of epithelial ovarian cancer patients has hardly improved over the last decades and remains under 40% (1). Pre-clinical and translational research in the Netherlands should be harmonized to make the discovery of novel approaches for diagnosis and treatment more effective.   Examples of oncological lines of research Throughout the Netherlands several high quality research groups focus on specific aspects of ovarian cancer. Research lines include clinical trials on optimal diagnosis and treatment (i.e. LapPovCa study (2), OVIPEC study (3)), research on hereditary ovarian cancer (4-6), genomics-based subtype- and patient-tailored therapies (7-11), and functional aspects using patient-derived xenograft (PDX) models (12, 13), cell lines (14), and organoids. All CGOs will make their biomaterials and (genomic) data available for combined research projects within the AOCR.   Financial self-sustainability There will be costs involved to set up and implement logistics for biobanking (according to standard operating procedures (SOPs) by PSI) and for collection and integration of clinicopathological data, digital images, biosample data, and experimental data in data warehouse TranSMART and cBioPortal (www.ctmm-trait.nl) in each hospital. Due to the central role of Health-RI these logistic procedures will be available at low costs, offer a foundation for prolonged sustainalbility of processed data, and guarantee findable and accessible data. The AOCR Steering and Scientific committees will decide on the issuing of data and materials, for which a small fee will be charged. The CGOs will cover part of the standing biobanking costs of the Parel OVA. In future grant proposals remaining costs of biobanking and other AOCR procedures will be incorporated. This will ensure sustainability after cessation of KWF funding.   Workplan In WP1 the AOCR platform will be set up to centralize and coordinate basic and translational research initiatives. SOPs for informed consent, collection of clinicopathological parameters, tissue sampling, and collection of biomaterials will be developed and implemented in collaboration with PSI. Clinical audit (DICA) data will be issued under unique AOCR study IDs for research purposes. Regular meetings  will be organized to discuss research proposals and inform members of the AOCR data repository. WP2 concerns data management and integration. Clinical data is coupled to other data sets and biosamples, and the information will be made available to all members. We will safeguard patient privacy according to European privacy regulations, while striving for broad sharing of generated data and biosamples to optimally carry out translational research. In WP3 standardized methods for pathology diagnosis will be implemented in close collaboration with PALGA. Digital images of representative slides will be made available. To further optimize classification, a standard for immunohistochemical and genomic analyses to complement standard methodology for cytologic/histologic diagnostics will be developed. This will ensure high quality data based on standardised diagnostic methods. In WP4 standardized longitudinal collection of biomaterials (blood, ascites, tissue, before and after treatment) will be set up according to the PSI guidelines. All biomaterials will be listed in a national catalogue (https://catalogue.bbmri.nl), and data resulting from basic and preclinical studies will be integrated with clinicopathological data in tranSMART for downstream analyses for AOCR members. For non-AOCR members data can be made available upon request.   

Public Abstract

Achtergrond en probleemstelling Elk jaar wordt in Nederland bij circa 1300 vrouwen de diagnose eierstokkanker gesteld. Bij het merendeel van de vrouwen is ten tijde van de diagnose de ziekte al in een vergevorderd stadium (FIGO IIB en hoger). De standaardbehandeling bestaat uit een combinatie van chirurgie en chemotherapie. Momenteel is de (chirurgische) behandeling van eierstokkanker gecentraliseerd rondom de 8 centra voor gynaecologische oncologie en wordt die chirurgische behandeling altijd uitgevoerd onder leiding van een gynaecoloog oncoloog. Ondanks deze centralisatie van zorg, nieuwe chirurgische technieken en nieuwe systemische therapie is de 5 jaars-overleving van vrouwen met eierstokkanker de afgelopen 10 jaar niet verbeterd en bedraagt ongeveer 40%.    Wetenschappelijke samenwerking vindt plaats binnen de DGOG (Dutch Gynaecological Oncology Group), maar desondanks loopt er maar een beperkt aantal klinische trials in Nederland en wordt translationeel onderzoek naar eierstokkanker veelal op individuele basis uitgevoerd door de academische centra. Om de zorg voor vrouwen met eierstokkanker daadwerkelijk te verbeteren is er structurele samenwerking, uniformiteit én overzicht nodig om grootschalig translationeel en (pre-)klinisch onderzoek mogelijk te maken.   Voorgestelde oplossing In het voorliggende projectvoorstel willen we een nationaal multidisciplinair platform opzetten om basaal, translationeel en klinisch onderzoek naar eierstokkanker te faciliteren. Daardoor zal de hoeveelheid, impact en verspreiding van wetenschappelijk onderzoek naar eierstokkanker toenemen en de overleving verbeteren. Dit platform (‘Achipelago of Ovarian Cancer Research (AOCR)’: Archipel van eierstokkankeronderzoek) zal gebruik maken van de bestaande onderzoeksstructuren en samenwerkingsverbanden in Nederland (o.a. Health-RI, HEBON, NKR/IKNL, PALGA, DGOG). Op deze wijze wordt enerzijds een efficiënte start van deze infrastructuur bewerkstelligd en anderzijds een snelle overdracht van de wetenschappelijke bevindingen naar de klinische praktijk verzorgd.   Relevantie Het onderzoek dat wordt gefaciliteerd en versterkt door de AOCR draagt bij aan twee belangrijke missies van het KWF: meer genezing (door efficiënter basaal en translationeel onderzoek zullen nieuwe en betere behandelingen worden ontdekt die binnen het platform snel zullen worden doorstromen naar de klinische praktijk) en betere kwaliteit van leven (door gerichtere behandeling en minder overbehandeling).   Projectopzet De kern van het project is het platform (‘AOCR-platform’) dat wordt opgezet (werkpakket 1) waarin basale, translationele en klinische onderzoeksinitiatieven met betrekking tot eierstokkanker worden gestimuleerd, gecoördineerd en gecentraliseerd. Niet alleen zal dit platform een virtueel platform zijn waar alle betrokkenen informatie, vorderingen en uitkomsten van onderzoek delen, er zullen ook regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd waar de verschillende onderzoeksgroepen en disciplines elkaar ontmoeten om op die manier voorlopige resultaten te delen, plannen met elkaar te bespreken en samenwerkingen op te zetten. Vertegenwoordigers van Olijf (netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker) zullen participeren om het patiëntenperspectief in te brengen en te zorgen voor snelle verspreiding van nieuwe kennis onder patiënten. De samenwerking op het platform zal heel veel data genereren. Daarom is datamanagement (werkpakket 2) een belangrijk onderdeel van het project. Om het platform te laten slagen dient een precies en up-to-date overzicht te bestaan van de beschikbare data. Daarbij moet de beschikbare data niet alleen eenvoudig toegankelijk zijn voor alle wetenschappelijke initiatieven maar ook goed beschermd en moet de privacy van de patiënten gewaarborgd zijn. Voor effectief onderzoek is standaardisatie en uniformiteit van de pathologische diagnose noodzakelijk (werkpakket 3).  Er zullen richtlijnen worden opgesteld voor de histologische karakterisering van de verschillende vormen van eierstokkanker waarbij waardoor uniformiteit van de diagnose wordt geoptimaliseerd. Waar nodig zal in de richtlijn de histopathologische beoordeling worden aangevuld met gestandaardiseerde moderne moleculaire technieken om de verschillende typen ovariumcarcinoom nog preciezer te karakteriseren. Door het digitaliseren van de weefselcoupes zal beoordeling van de microscopie van de tumoren beter toegankelijk worden gemaakt. Een biobank (werkpakket 4) is cruciaal voor efficiënt basaal en met name translationeel onderzoek. Daarom zal een protocol worden opgesteld om de opslag van biomaterialen (zoals serum, bloed, biopten van de tumor (voor chemotherapie, na chemotherapie en eventueel ten tijde van een recidief) en ascites). Het is in eerste instantie niet de bedoeling te komen tot een centrale biobank maar in plaats daarvan lokaal conform de standaardisatie en afspraken weefsel op te slaan en toegankelijk te maken voor wetenschappelijke initiatieven.   Verwachtte uitkomsten Na afloop van het project is er binnen Nederland een platform/infrastructuur opgezet waarmee van patiënten met eierstokkanker optimaal geclassificeerde tumoren en klinische gegevens worden verzameld, uniformiteit en gestandaardiseerde opslag van biomaterialen is georganiseerd. Er is overzicht over waar welke gegevens beschikbaar zijn. Bovendien is er efficiënte en snelle verspreiding van de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek naar eierstokkanker. Op die manier zal de omvang, impact en verspreiding van wetenschappelijk onderzoek naar eierstokkanker in Nederland sterk verbeterd worden.   Stappen die nodig zijn om het probleem op te lossen. Allereerst zal het voorstelde platform moeten worden ontwikkeld en gebouwd (WP1) en zullen afspraken moeten worden gemaakt over hoe data wordt verzameld, opgeslagen en gedeeld. De infrastructuur en computerplatforms en de wijze van dataverzameling zal worden opgezet in WP2. Daarnaast zal er uniformiteit in de classificatie van eierstokkanker moeten worden bewerkstelligd en zal deze classificatie moeten worden geoptimaliseerd en uitgerold (WP3). Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek zal een biobank moeten worden opgericht (WP4). Uiteraard zullen patiënten toestemming moeten geven of en op welke wijze ze willen deelnemen aan het AOCR-platform en de bijbehorende biobank. Op deze wijze zal  het voorliggende projectvoorstel er toe leiden dat op basis van biomaterialen en klinische gegevens van elke patient met eierstokkanker in Nederland, die toestemming geeft voor deelname, onderzoek kan worden gedaan om de diagnostiek en behandeling van eierstokkanker te verbeteren. De onderlinge samenwerking van klinische en translationele onderzoeksgroepen zal hier verder aan bijdragen.  

Cancer Types

  • Ovarian Cancer

Common Scientific Outline (CSO) Research Areas

  • 1.5 Biology Resources and Infrastructure
  • 5.7 Treatment Resources and Infrastructure Related to Treatment